versiunea moldoveneasca русская версия


Învățătură de tipic pentru 22.03.2018

Învățătură de tipic pentru 22.03.2018

19 марта 2018

Четверг 5-й седмицы. Четверто́к Великого канона. Святых сорока́ мучеников, в Севастийском е́зере мучившихся (празднование переносится на вторник, 7 марта). Литургия Преждеосвященных Даров. Служба совершается по Триоди. Примечание. Служба 40 мучеников Севастийских переносится на вторник, 7 марта (см. Типикон, 9 марта, 5-я Маркова глава:... 

Mesajul de felicitare adresat Preasfințitului Marchel cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

Mesajul de felicitare adresat Preasfințitului Marchel cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

11 марта 2018

Preasfinţia Voastră, permiteți-ne, rogu-Vă, să Vă adresăm cele mai cordiale felicitări și urări de bine cu ocazia celei de-a 11 aniversări a hirotoniei arhierești. În această zi sfântă, a închinării Sfintei Cruci, Vă suntem alături cu cele mai duhovnicești gânduri și sincere rugăciuni către bunul Dumnezeu, ca să Vă binecuvinteze cu ani mulți, luminați de harul Său și providența Sa, să ne îndrumați pe calea mântuirii.  

Pentru o Ortodoxie autentică și conștientă

Pentru o Ortodoxie autentică și conștientă

7 марта 2018

Cu câțiva ani în urmă un inspector școlar a venit la mine în gimnaziu și mi-a propus următorul test: -Dă indicație elevilor să scrie din memorie rugăciunea „Tatăl nostru”. Nu pentru control, nici pentru notă, ci din curiozitate. Să vedem câți vor scri corect. M-am gândit că voi isprăvi repede controlul caietelor, dar mi-a luat mai mult timp decât de obicei. Culoare roșie a pixului a vopsit excesiv evaluarea. Și mi-am zis:  

Părinte, eu n-am să mai vin la biserică

Părinte, eu n-am să mai vin la biserică

6 марта 2018

Un tânăr merge la preotul paroh și îi spune: – Părinte, eu n-am să mai vin la biserică. Preotul îl întrebă: – Ah. Poți să-mi spui care este motivul? Tânărul îi răspunde: – Dumnezeule! Aici văd  

A trecut la Domnul protoiereul Victor Svistun

A trecut la Domnul protoiereul Victor Svistun

4 марта 2018

Protoiereul Victor Svistun, parohul bisericii „Sf.Arh.Mihail și Gavriil” din satul Cobani, raionul Glodeni a trecut în veșnicie, azi, 4 martie 2018. Exprimăm profunde sentimente de compasiune şi condoleanţe doamnei preotese Eufrosinia și întregii familii, fiilor și fiicelor duhovnicești ai părintelui. Trupul neînsuflețit va fi înmormântat în curtea bisericii, marți 6 martie curent. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească cu drepții.  

Cum putem deveni mai buni?

Cum putem deveni mai buni?

3 марта 2018

Rugăciunea întâi de mulţumire după Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?  

Triumful Ortodoxiei asupra iconoclaștilor

Triumful Ortodoxiei asupra iconoclaștilor

24 февраля 2018

Duminica Ortodoxiei este ziua numelui Bisericii şi a credinţei noastre. Restabilirea cultului Sfintelor Icoane a fost cea mai mare minune a credinţei noastre ortodoxe, după cum arată Stihira Utreniei: „Astăzi s-a arătat zi plină de bucurie şi de veselie, ca luminează lumina dogmelor celor prea adevărate şi străluceşte Biserica lui Hristos, împodobindu-se acum cu înălţarea Sfintelor Icoane şi cu strălucirile chipurilor şi se face credincioşilor unire de Dumnezeu dăruită”. In primele veacuri creştine, Sfintele icoane  

Pastorala la Nașterea Domnului

„dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeei, în zilele lui Irod împărat, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, zicînd: Unde este împăratul Iudeilor Cel ce s-a născut?…ca să ne închinăm Lui” (Mt. 2, 1-2). Noianul aşteptărilor omenirii pe care le anunţase prorocii cu sute sau chiar mii de ani în urmă, în care intrau luminate de speranţe, atît dorinţele patriarhilor şi drepţilor Testamentului Vechi, cît şi minunea mîntuitoare mult rîvnită de strămoşii noştri Adam şi Eva, ajunse-se la deznodămînt. A sosit ziua cea mare a Naşterii Mîntuitorului lumii, Domnului nostru Iisus Hristos. E un prilej de nesfîrşită bucurie, transmisă peste veacuri şi ajunsă pînă la noi cu care, îngăduiţi-mi, stimaţi creştini, să Vă felicit din toată inima:

HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L!
HRISTOS DIN CERURI, ÎNTÎMPINAŢI-L!

Dacă pruncul Ioan în pîntecul maicii sale, Elizaveta, a săltat, bucurîndu-se, cînd s-a apropiat de ei Maria, Maica Domnului, (Luca 1.41.), cu atît mai mult nouă, care-L vedem şi simţim astăzi cu întreaga fiinţa noastră pe Hristos Cel ce Se naşte, făcîndu-se asemenea nouă, ni se cuvine să săltăm de fericire, prăznuind Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută ( ), ce covîrşeşte toată mintea omenească.
E cu neputinţă pentru noi, oamenii, să pătrundem în miezul Tainei naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, întru care cu anevoie se suie gîndurile omeneşti şi care nu se poate vedea lesne nici cu ochii îngereşti (Acatistul M.D.). Sufletul nostru însă, aciastă minune dumnezeiască care vădeşte prezenţa Lui permanentă în noi, ne deşteaptă şi ne mobilizează virtuţile, spre a-I ieşi în întîmpinare chiar astăzi, în peştera umedă şi întunecoasă unde S-a născut. Nu vă împotriviţi, fraţilor, acestei chemări ce izvorăşte din adîncul firii omeneşti, unde sălăşluieşte Hristos. Lăsaţi atmosfera sărbătorii să vă cucerească sufletele şi întreaga firea voastră.

IUBIŢII MEI FRAŢI ŞI SURORI!

Bucuria sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos nu trebuieşte neglijată, ci dimpotrivă, trebuieşte vestită, trebuieşte cîntată, trebuieşte purtată din casă-n casă, dusă de la om la om, mai ales copiilor noştri. Mulţi dintre ei sunt abandonaţi şi în permanenţă supuşi riscului de a fi înstrăinaţi de Hristos-Mîntuitorul, sosit la noi prin peştera Betleemului spre mîntuirea lumii. Vorba e că multe din proiectele guvernamentale din ţara noastră Republica Moldova continuă să promoveze pseudovalori şi pseudodrepturi păgubitoare de suflet, ignorîndu-se totalmente tradiţiile creştineşti şi obligaţiunile morale sănătoase.
Aceste imitaţii ale noului mod de viaţă impus, de cele mai multe ori, de cei fără de Dumnezeu din străinătate, sînt străine felului nostru de a fi şi ţintesc tocmai sufletul fragil şi încă nematurizat al copiilor noştri, descumpănindu-l, şi astai, ca să nu spun ceva mai regretabil.
Slujba bisericească din ziua Naşterii Domnului î-L cîntă, şi î-L slavosloveşte pe micuţul Prunc nou-născut, îndemnîndu-ne şi pe noi să-i acoperim cu dragoste şi grijă pe copiii noştri, cinstind astfel a noastră tradiţia milenară. Veniţi, rogu-Vă, în această zi cu copiii voştri la Sfînta Biserică, la Hristos Cel Nou-Născut şi oferiţi-le prilejul să vorbească cu El, să se înrudiască cu EL cu respiraţia, cu lumina ochilor. Căci numai cu şi prin Hristos vor putea, cînd vor creşte mari, să devină cetăţeni ai cerului, ai veşniciei. Luaţi aminte, fraţi creştini: copiii voştri sunt un dar de la Dumnezeu, şi nicidecum nu-s proprietate a statului, cum s-ar pretinde, şi mai întîi D-voastră, părinţilor ce i-aţi născut,vă aparţine dreptul şi datoria să-i educaţi în spiritul credinţei noastre strămoşeşti: Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia cerului (Mc. 10.14.) zice Hristos.

STIMAŢII MEI FII DUHOVNICEŞTI,

naştrea mult-aşteptată a unui copil într-o familie devine prilej de sărbătoare , în centrul atenţiei căreia stă pruncul şi părinţii lui, diosebit mama, care l-a purtat sub inimă apoi l-a adus pe lume. Ea devine destinatarul elogiilor şi recunoştinţelor exprimate de cei, ce sincer se bucură împreună cu ea, prevestindu-i-se, totodată, şi un sprigin la bătrîneţe.
Tot aşa e perceput şi ineditul eveniment al Naşterii după trup a Mîntuitorului lumii-Domnul nostru Iisus Hristos care vine la noi, oamenii, să ne slobozească din robia păcatului cu preţul propriei vieţi.
Atît la începutul vieţiiLui pămînteşti — în peşteră, cît şi la sfîrşitul ei – pe cruce, lîngă Fiul Ei şi Mîntuitorul nostru stă Maica Lui – Pururea Fecioara Maria care a legat pămîntul de cer şi pe om de Dumnezeu.
Ei mai întîi de toate, se datoarează bucuria acestei strălucite sărbători şi, iată de ce ni se cuvine nouă, fraţilor, să-I închinăm ofranda recunoştinnţelor noastre, pentru ce Vă îndemnăm să-I cîntăm aşa:
Bucură-te, Cea prin care răsare bucuria;
Bucură-te, Cea prin care piere blestemul;
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut;
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei;
Bucură-te, înălţime, întru care anevoie se suie gîndurile omenesti;
Bucură-te, adîncime, care nu te poţi vedea lesne cu ochii îngeresti;
Bucură-te, că eşti scaun împăratului;
Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate;
Bucură-te, steaua, care araţi Soarele;
Bucură-te, pîntecele dumnezeieştii întrupări;
Bucură-te, cea prin care se înoieşte făptura;
Bucură-te, cea prin care prunc se face Făcătorul;
Bucură-te, Maică, pururea Fecioara!
Fie ca pacea dumnezeiască, mila şi binecuvîntarea Lui Hristos Cel nou-născut, precum şi harul cel atot sfinţitor a Duhului Sfînt, să dăinuiască peste noi, oameni, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor sfinţilor. Amin.

+Marchel, EPISCOP DE BĂLŢI ŞI FĂLEŞTI, Naşterea Domnului,mun. Bălţi, 2016/2017

Din aceași categorie:


К записи есть 1 комментарий

Vă felicit din toată inima:

HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L!
HRISTOS DIN CERURI, ÎNTÎMPINAŢI-L!